GEM Bulgaria Annual report 2016-17 [BG]

pdf
  • Year of publication: 2017
  • Category: National Reports
  • Language: Bulgarian
  • Upload date: 2017-10-22

Във втория си годишен доклад GEM българските експерти отправят множество нови препоръки за политики и практики в допълнение към списъка, съставен през 2015 г., който остава в голяма степен неизпълнен. Освен това отправяме специален апел към две групи, които, изглежда, са особено важни за възхода и консолидирането на младите предприемачески екосистеми – медиите и действащите предприемачи и мениджъри. ¬ Медиите са съществено важни за възхода на предприемачески намерения, защото улесняват излагането на ролеви модели и създават вербализацията и символите, асоциирани с предприемаческото поведение. Тези мощни лостове имат потенциала да променят схващанията за надежда и вяра в обществото, тъй като и двете се конструират символично и вербално, и впоследствие да променят стремежите, увереността и усещането за ценност и цел у членовете му. В тази си роля медиите носят огромна отговорност, която не са поели изцяло и определено не са оправдали. ¬ Нивото на фирмена развитост на българските компании е ниско, а свързаните с това управленски и лидерски практики, в частност онези, свързани с делегирането на отговорност и междуфирмените предприемачески инициативи, също не са добре развити. Дошло е време открито да се признае, че действащите бизнес лидери и предприемачи носят същата отговорност за конкурентоспособността на националната икономика като правителствените политики и прилагането им. Политиките и регулациите оформят контекста за бизнеса, но производителността на труда на работниците и нивото на развитост на ръководителите на фирмата определят решаващия двигател на конкурентоспособността във всяка икономическа система – производителността на фирмата. Малко вероятно е да се наблюдава голям възход в мащаба и качеството на предприемачеството в близко бъдеще, освен ако няма общо подобрение на управленските и лидерските практики на настоящите ръководители.

Loading...
DEV VERSION
APP_ENV: local Host: gem-consortium.ns-client.xyz ( )
DB: 127.0.0.1 Laravel: 5.5.40